1. Åbningstid

Centrets normale åbningstid.

Mandag – Fredag: 05.30 – 22.00

Lørdag – Søndag: 07.00 – 22.00

Centret skal være forladt senest 20 min. efter ophør af haltid.

I forbindelse med højtider og i sommerferien kan der være afvigende åbningstider – evt. helt lukket.

2. Brug af lokaler/faciliteter

Klubberne må kun benytte de lokaler, der er stillet dem til rådighed. Haller/baner må ikke – selvom de evt. står tomme/ubenyttede – benyttes af ”uvedkommende”. Det er forbudt at bruge sko med afsmittende sorte såler.

3. Omklædningsrum

Anviste og kun anviste omklædningsrum må benyttes.

4. Opstilling/Nedtagning af materiel

Klubberne forestår selv – medmindre andet er aftalt – opsætning og nedtagning af baner, net m.v.

Materiellet skal stilles på plads i depotrum efter brug.

5. Oprydning

Klubberne/medlemmerne skal foretage almindelig oprydning i de lokaler m.m. der benyttes (herunder også cafeteria). Affald skal i affaldsspande, stole sættes på plads o.s.v.

6. Opførsel

Brugere og gæster skal udvise almindelig god opførsel i centret og vise hensyn overfor andre brugere/gæster.

Det er forbudt at færdes synligt beruset/påvirket i centret.

7. Opsyn

Alle ledere og trænere har et medansvar for god opførsel i centret, herunder oprydning og brug.

8. Boldspil og leg

Der må ikke spilles nogen form for bold, leges eller dyrkes anden idræt på gange og i hall´en

Opvarmning og udstrækning må gerne foregå på gange ved hallerne.

Brug af musik under opvarmning skal være afdæmpet af hensyn til andre brugere af centeret.

Brug af harpiks, bolde, ketsjere og lignende er forbudt på gange og i opholdsrum.

9. Tobaksrygning

Tobaksrygning er forbudt i hele centret. Dette gælder også pakeringspladsen.

10. Mad og drikke

Cafeteriet har eneret på salg af mad og drikke i Centret. Medbragt mad og drikke må derfor ikke nydes i centret.

11. Tyveri

Pas på tyveri.

Efterladte genstande i omklædningsrum m.m. er på eget ansvar.

12. Parkering

Parkering skal foregå på P-pladsen. Cykelparkering skal ske ved de anviste pladser ved hovedindgangen.

13. Overholdelse af ”Husorden”

Centrets brugere/gæster skal overholde nærværende ”Husorden” og straks efterkomme alle anvisninger fra centrets personale, vagter og kontrollører, der straks kan bortvise brugere/gæster, der ikke overholder ”Husorden”.

Overtrædelse af ”Husorden” kan medføre bortvisning/udelukkelse fra centret samt evt. erstatnings- og strafansvar.